Dawn      26k     14     0%
Zora      42k     8     100%
Vamp      32k     20     100%
pape      5k     0     0%
Dawn      80k     15     100%
Amir      7k     1     0%
Dawn      22k     3     0%
Blac      13k     0     100%
Aria      5k     0     0%
Gree      10k     1     0%
hana      8k     3     100%
Gree      11k     1     100%
Noob      7k     1     0%
Puzz      24k     13     100%
Dawn      47k     1     100%
Rp13      5k     1     0%
Dawn      60k     47     100%
Dawn      38k     21     0%
Dawn      39k     19     100%
Dawn      78k     1     100%
Dawn      28k     9     0%
Dawn      73k     23     100%
Dawn      23k     4     0%
Dawn      24k     11     100%
showing 145-168 of 169